Všeobecné soutěžní podmínky
 1. Pořadatelem soutěží je webová stránka NBase.cz.
 2. Soutěží se mohou zúčastnit pouze občané s trvalým pobytem na území České a Slovenské republiky (ve specifických případech i Polské a Maďarské republiky, u každé soutěže je však vždy upřesněno), s výjimkou zakladatelů webu NBase, a jejich příbuzných.
 3. Soutěže probíhají pouze ve vymezeném čase, daném u příspěvků daných soutěží.
 4. K účasti v soutěžích je nutné:
  1. Zaregistrovat se na NBase.cz. Registrace je zdarma.
  2. Dodržovat pravidla daných soutěží, která jsou vždy specifikována v daných příspěvcích.
  3. Uvést alespoň jméno a příjmení nebo přezdívku (pokud to není zjevné) soutěžícího.
 5. Účastníci soutěží musí být vlastníkem autorských práv k dílům, se kterými soutěží.
 6. Výhry jsou definovány u každé soutěže zvlášť.
 7. Počet výherců a případné ceny útěchy jsou definovány v jednotlivých příspěvcích.
 8. Vyhodnocení proběhne vždy max. do týdne od ukončení soutěže a výherci budou vyrozuměni formou odpovědi na výherní komentář, e-mailem aj., nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže. Jejich jméno a další údaje budou uvedeny na webu www.nbase.cz. Digitální výhry výherci obdrží do pár dnů od vyhlášení výsledků, hmotné výhry výherci obdrží do 30 dnů od vyhlášení výsledků.
 9. Ceny jsou nepřeveditelné na jinou osobu a není možné je vyplatit v hotovosti. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo odměnit výherce jinými cenami stejné nebo větší hodnoty. Ceny nelze soudně vymáhat.
 10. Vyhlášené výsledky jsou konečné a nebude o nich vedena žádná diskuse, ani korespondence.
 11. Účastníci soutěží svou účastí prohlašují,
  1. že organizátor soutěže může soutěžní dílo užít k jakémukoliv účelu, kdekoliv na světě a publikovat v jakémkoliv médiu, či ji jakkoliv upravit,
  2. že soutěžní dílo je jeho osobní a originální dílo,
  3. že za účast v soutěži a užití vzniklého díla se vzdávají jakéhokoliv morálního či peněžního nároku.
 12. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv odvolat či zrušit, v případě nepředvídatelných okolností, bez jakékoliv odpovědnosti či nároku pro soutěžící, či případné výherce.
 13. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže díla, která by mohla porušovat platné právní předpisy České nebo Slovenské republiky (dále PL či HU v případech uvedených v bodě 2) nebo Evropské unie, zejména takové, které by mohly směřovat k urážce či podporovat diskriminaci založenou na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, atp.
 14. Pořadatel soutěže nezodpovídá za žádné technické chyby.
 15. Tato soutěž a její podmínky jsou upraveny právním řádem České a Slovenské republiky (dále PL a HU v případech uvedených v bodě 2).
 16. Účastníci v soutěžích zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nově s poskytnutím údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679, tzv. GDPR.
 17. Účastí v soutěžích, její účastníci potvrzují, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Tyto soutěžní podmínky jsou platné ode dne 31. srpna 2018.