Pravidla soutěže o Příslušenství na Nintendo konzole

1. Pořadatelem soutěže je webová stránka NBase.cz – www.nbase.cz (dále jen “pořadatel)”.
2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.
3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České a Slovenské republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.
4. Soutěž probíhá v období od 25. 4. 2019 od uveřejnění soutěžního příspěvku do 28. 4. 2019 do 23:59 včetně (poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být vložena nejpozději ve 23:59:59). Soutěž probíhá na fanpage NBase.cz na adrese https://www.facebook.com/pg/NBase.cz. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením komentáře obsahující název nebo obrázek jednoho z vybraných příslušenství zobrazených na soutěžním příspěvku:
Tvrdé pouzdro Pokémon na Nintendo Switch *NEBO* Výměnný cover plate na New Nintendo 3DS XL Jibanyan ze série Yo-Kai Watch *NEBO* Výměnný cover plate na New Nintendo 2DS XL Pikachu ze série Pokémon
Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. Každý soutěžící může vložit pouze jeden komentář během doby konání soutěže. Podmínkou pro úspěšné zapojení do soutěže je zanechání komentáře s jedním vybraným příslušenstvím, like (nebo jakákoliv jiná reakce) na původním soutěžním příspěvku a také veřejné sdílení původního soutěžního příspěvku.
5. Soutěžící se zapojí do soutěže vložením jednoho komentáře pod soutěžní příspěvek, který bude obsahovat jedno vybrané příslušenství z obrázku soutěžního příspěvku a splní další podmínky v bodě 4. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na Pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Komentář musí být napsaný v českém nebo slovenském jazyce a být originálního původu od soutěžícího.
6. Porota složená ze zástupců Pořadatele po skončení soutěžního kola vybere ze všech komentářů vložených do konce soutěžního kola vyhovujícím podmínkám uvedeným v bodě 4. všechny komentáře a náhodně vybere tři výherce:
Komentáře budou rozdělené do tří skupin podle tří soutěžních příslušenství. Jedna skupina bude obsahovat všechny komentáře lidí, kteří si přejí vyhrát to samé příslušenství. Z těchto tří skupin pak budou vybráni tři výherci (z každé skupiny jen jeden), jež podle svého výběru obdrží dané příslušenství. Nemůže se tedy stát, že by jedno příslušenství mohli vyhrát dvě osoby, protože každý účastník soutěže si může do komentáře vybrat pouze jedno příslušenství!
Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou a vložit pouze jeden soutěžní komentář pod soutěžní post. V případě vložení více komentářů v soutěži soutěžícím bude započítán pouze první vložený komentář (časově řazeno chronologicky).
7. Výherce soutěže bude o výhře informován do týdne od od skončení soutěže pomocí komentáře pod soutěžní post. Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail, korespondenční adresa a telefonní číslo) a to prostřednictvím vyhodnocovacího postu nebo vložením komentáře pod soutěžní post. Výhra bude následně rozeslána do 14-ti dní od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 7 dní od ukončení soutěže, tak výhra propadá a ztrácí na ni nárok.
8. Výherci získávají výhry uvedené v bodě 6.
9. Na výhru nevzniká právní nárok.
10. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců. Účastníci v soutěžích zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nově s poskytnutím údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679, tzv. GDPR.
11. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.
12. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30-ti dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.
V Praze dne 24. dubna 2019.