Soutěž o sportovní tašku Pokémon Sword & Shield s Nintendo předměty

1. Pořadatelem soutěže je webová stránka NBase.cz – www.nbase.cz (dále jen “pořadatel)”. Pro další informace nás kontaktujte na e-mailové adrese soutez@nbase.cz.

2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se sociálními sítěmi Facebook/Instagram (potažmo společností Facebook) a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku/Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku/Instagramu.

3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba na území České a Slovenské republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

4. Soutěž probíhá v období od 02. listopadu 2021 od uveřejnění soutěžního příspěvku do 07. listopadu 2021 23:59 včetně (poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být vložena nejpozději ve 23:59:59). Soutěž probíhá na Facebookovém kanále NBase.cz pod vyznačeným soutěžním příspěvkem.

5. Soutěžící se zapojí do soutěže vložením jednoho komentáře pod soutěžní příspěvek jež bude obsahovat text s jeho oblíbeným pokémonem a zdůvodněním výběru. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na Pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Komentář musí být napsaný v českém nebo slovenském jazyce.

6. Porota složená ze zástupců Pořadatele po skončení soutěže vybere ze všech komentářů vložených na Facebooku vyhovujícím podmínkám uvedeným v bodě 4 všechny komentáře a náhodně vybere jednoho výherce:

Jeden náhodně vybraný výherce získá sportovní tašku Pokémon Sword & Shield plnou různých Nintendo dárkových předmětů.

Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou a vložit pouze jeden soutěžní komentář pod soutěžní příspěvek. V případě vložení více komentářů v soutěži bude soutěžícímu započítán pouze první vložený komentář.

7. Výherce soutěže bude o výhře informován do 7 dní od ukončení soutěže pomocí komentáře pod soutěžním příspěvkem. Výhra bude následně rozeslána do 14 dní od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 7 dní od oznámení o výhře, tak výhra propadá a ztrácí na ni nárok.

8. Výherci získávají výhry uvedené v bodě 6.

9. Na výhru nevzniká právní nárok.

10. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců. Účastníci v soutěžích zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nově s poskytnutím údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679, tzv. GDPR.

11. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

12. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30 dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.


V Praze dne 2. listopadu 2021.